• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele SIG Kadet LT-40

SIG Kadet LT-40

Zbudowany: Lipiec 2001 
Typ: Trener górnop?at
Rozpi?to?? skrzyde?: 178 cm
Waga: 2.5 kg
Silnik: ?arowy 6.5 cm

To by? pierwszy samolot na którym nauczy?em si? lata? RC.  Model zbudowany z doskona?ego zastawu ARF firmy SIG.  Wed?ug mnie, to najlepszy "trenerek" do nauki latania.  Model wykonuje wszystkie podstawowe manewry bardzo poprawnie, nie ma z?ych "tendencji" czy "nawyków" i wybacza wiele b??dów pilota.  W galerii filmów znajduje si? króciutki film na którym zarejestrowano mój pierwszy samodzielny start oraz moje pierwsze l?dowanie. 

Przez wiele lat model s?u?y? nie tylko do nauki latania, ale równie? jak platforma do robienia filmów z powietrza, zrzucania spadochroniarzy czy holowania ma?ych szybowców.  W 2009 roku podczas szkolenia nowego pilota nauczyciel nie zareagowa? wystarczaj?co szybko na b??d ucznia i przy pe?nej pr?dko?ci model zahaczy? skrzyd?em o ziemie.  Uszkodzenia by?y na tyle powa?ne, ze nie op?aca?o si? ju? modelu naprawia?.  Jego funkcj? przej?? nowo zbudowany Spadet. 

Sig Kadet LT-40 to samolot przeznaczony do nauki pilota?u.  Sterowany standardowo przez cztery kana?y (lotki, ster wysoko?ci, ster kierunku i gaz). Przy rozpi?to?ci skrzyde? 178 cm model wa?y? oko?o 2.5 kg.  W kad?ubie mia? zamocowane trzy standardowe serwa Hitec (HS-422) do steru wysoko?ci, steru kierunku oraz gazu oraz czwarte, takie samo serwo w skrzydle do sterowania lotek. Silnik ?arowy klasy 40 nap?dza? ?mig?o MA 10x6.  W czasie eksploatacji zmienia?em silnik - najpierw zamontowany by? OS-LA40, pó?niej COMO-40, a ostatnio Magnum XL-40.