• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele Moje przygody z ma?? Wilg? PZL-104

Moje przygody z ma?? Wilg? PZL-104

Zbudowany: Marzec 2002 
Typ: Pó?makieta
Rozpi?to?? skrzyde?: 92 cm
Waga: 0.75 kg
Silnik: ?arowy 1 cm

PZL -104 Wilga 35/80 to chyba najbrzydszy samolot produkowany w Polsce.  Jest tak brzydki, ?e a? wyj?tkowo pi?kny.  Ta pi?kno?? zauroczy?a mnie od pierwszego wejrzenia.  Mimo, ?e model tego samolotu by?by ?akomym k?skiem dla wielu modelarzy, ?aden producent nie pokusi? si? o wypuszczenie na rynek tego modelu w zestawie.  Po d?ugich poszukiwaniach uda?o mi si? znale?? opublikowane na Internecie plany pó?makiety Wilgi o rozpi?to?ci oko?o 2.4m.   W takiej skali model nie by?by bliski orygina?owi, dlatego postanowi?em plany pomniejszy?, oraz troch? przerobi? tak, ?e wysz?y plany modelu o rozpi?to?ci 92cm.  Nap?d stanowi? silnik ?arowy Norvel 61.  Pi?cio-kana?owy odbiornik Hitec sterowa? dwoma serwami HS-81 od steru wysoko?ci i steru kierunku oraz jednym HS-55 od gazu.  Model nie mia? lotek.  Balsowo-drewniana konstrukcja zosta?a pokryta foli? termokurczliw? w klasycznym czerwono-bia?ym ubarwieniu.   Model nie by? przeznaczony do akrobacji, ale mimo braku lotek potrafi? wykonywa? wiele ciekawych figur akrobatycznych.  Szczególnie charakterystyczny dla tego modelu by? p?aski korkoci?g, przy którym model dos?ownie wirowa? w miejscu jak b?k.  Ponadto mia? za sob? nieudane próby d?wigania kamery video oraz holowania ma?ego szybowca DAdams.

W 2005 roku technologia LiPo i modelarskich silników bezszczotkowych by?a ju? powszechnie dost?pna, dlatego postanowi?em przerobi? ma?? Wilge na nap?d elektryczny.  Model otrzyma? w?asnor?cznie wykonany silnik na bazie cz??ci GBL (GoBrushless.com), regulator firmy Castle Creation oraz 3-celowy pakiet LiPo o pojemno?ci 1900mAh.  Zabieg ten spowodowa? "odchudzenie" modelu o prawie 200 gramów z jednoczesnym wzrostem mocy jednostki nap?dowej.  Samolot otrzyma? równie? now? owiewk? silnika wykonan? z butelki "PET".   

Mocniejszy silnik elektryczny kusi? do wykonywania coraz bardziej dzikich akrobacji.  W wyniku silnych przeci??e? uleg? nadwyr??eniu g?ówny d?wigar w skrzydle.  Wyst?pi?y p?kni?cia i nad?amania, które doprowadzi?y do tego, ?e skrzyd?o trzyma?o si? g?ównie na materiale poszycia.  Zanim nast?pi?o tragiczne w skutkach z?amanie nadwyr??onego skrzyd?a model wróci? do warsztatu gdzie otrzyma? nowe skrzyd?o.  

Zbudowane nowe skrzyd?o ma d?wigary z rurek w?glowych, zaokr?glone ko?cówki no i przede wszystkim lotki i klapy.  Nap?d z dwóch serw Blue Bird BMS-380 przenoszony jest gi?tkimi linkami stalowymi w plastikowych pancerzach.  Tak przebudowana Wilga s?u?y do dzi?.  W planach mam wymian? odbiornika FM 72Mhz na odbiornik 2.4GHz firmy ASSAN.