• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele Szybowiec DAdams

Szybowiec DAdams

Zbudowany: Maj 2002 
Typ: Szybowiec
Rozpi?to?? skrzyde?: 77 cm
Waga: 100 g
Silnik: Brak

Ju? kilka razy próbowa?em swoich si? w lataniu modelami szybowców RC.  Pierwszym z nich by? DAdams projektu Matthew J Litke, którego plany znalaz?em na jego stronie internetowej.  DAdams zosta? zaprojektowany jako prosty ma?y szybowiec wyrzucany z r?ki i sterowany za pomoc? dwóch kana?ów RC.  Matthew zaprojektowa? jego ogon w uk?adzie motylka ale bardzo ?atwo przerobi?em go na klasyczny uk?ad ze sterem kierunku i sterem wysoko?ci.  Poza t? jedn? zmian? model ten zbudowa?em dok?adnie wed?ug oryginalnych planów.  Poniewa? chcia?em go wyci?ga? na holu gumowym albo holowa? za samolotem, dlatego wzmocni?em skrzyd?o konstruuj?c kraw?d? natarcia i kraw?d? sp?ywu z pr?tów w?glowych.  Model nie mia? lotek.  Do steru kierunku i steru wysoko?ci zastosowa?em serwa HS-55.  

Szybowczyk bardzo ?adnie lata? nie wykazuj?c ?adnych z?ych zachowa?.  Stosunkowo gruby i nieop?ywowy kad?ub powodowa?, ?e doskona?o?? modelu nie by?a najlepsza, co wcale nie zmniejsza?o uciechy z jego pilotowania.  Do startu pocz?tkowo u?ywa?em holu gumowego, ale z powodu s?abej doskona?o?ci modelu szybowanie nie trwa?o d?ugo.  Próbowa?em DAdamsa holowa? przy pomocy ma?ej Wilgi, ale niedobór mocy tego samolotu uniemo?liwi? start i ca?y ten eksperyment si? nie uda?.  Za to próby holowania DAdamsa za samolotem Modeltech Magic 3D wypad?y doskonale.

Po pewnym czasie inne projekty i zainteresowania zaabsorbowa?y moj? uwag? i DAdams uda? si? na zas?u?ony spoczynek.