• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele Tiny projektu Todd Long

Tiny projektu Todd Long

Zbudowany: Wrzesie? 2002 
Typ: Fun-fly
Rozpi?to?? skrzyde?: 60 cm
Waga: 140 g
Silnik: Elektryczny

We wrze?niu 2002 roku szuka?em modelu, który móg?by mi pos?u?y? do nauki latania 3D.  Depron, jako materia? budowlany nie istnia? wtedy w ?wiecie modelarzy a nap?d elektryczny nie dostarcza? wystarczaj?cej mocy, aby uzyska? statyczny ci?g wi?kszy od wagi modelu.  Oczywi?cie do nauki latania 3D móg?bym jak inni u?y? popularnego "profila" nap?dzanego silnikiem ?arowym.  Problem z takim samolotem polega? na tym, ?e przy upadku spowodowanym b??dem pilota, samolot doznawa? powa?nych i kosztownych w naprawie uszkodze?, a przy nauce latania 3D takich b??dów unikn?? nie sposób.  Potrzebowa?em modelu na tyle lekkiego, aby nawet upadek z du?ej wysoko?ci nie sko?czy? si? katastrof?.

Na Internecie znalaz?em plany autorstwa Todd Long na ma?y, i prosty samolot, który powinien by? zdolny do wykonywania manewrów 3D.  Samolot nazywa? si? Tiny, co mo?na przet?umaczy? jako "Maciupki".  Rzeczywi?cie przy rozpi?to?ci skrzyde? tylko 60 cm by? to ca?kiem maciupki samolot.  Nap?d stanowi? silnik szczotkowy klasy 100 z przek?adnia kr?c?cy stosunkowo du?ym ?mig?em, o ?rednicy prawie 36 cm. Tylko taki nap?d pozwala? uzyska? ci?g statyczny wi?kszy ni? waga samolotu przy zasilaniu z ogniw NiMh.  Dwa serwa HS-55 sterowa?y usterzeniem motylkowym i jednocze?nie lotkami.  To by? bardzo sprytny pomys? autora planów, Todd'a.   Przy tak du?ym ?migle konieczne by?o zastosowanie stosunkowo wysokie podwozie, które sk?ada?o si? z goleni z w?ókna w?glowego oraz ma?ych g?bkowych kó?ek.  To by? bardzo dziwnie wygl?daj?cy samolot.

Mimo dziwnego, a wr?cz brzydkiego wygl?du Tiny lata? bardzo dobrze.  By? bardzo stabilny przy powolnym locie z wysokim k?tem natarcia, a nietypowe sterowanie usterzeniem motylkowym wcale nie przeszkadza?o w wykonywaniu zwisu na ?migle.  Mimo du?ej zwrotno?ci model by? bardzo przewidywalny.  Jednym z jego sztuczek by?o l?dowanie we wn?trzu baga?nika furgonetki.   

Mimo, ?e samolot by? odporny na twarde l?dowania i niezliczone b??dy pilota, to po pary latach musia? przej?? na emerytur?.  Balsowa konstrukcja skrzyd?a by?a pop?kana w tak wielu miejscach, ?e nie op?aca?o si? ju? jej skleja?.  Kiedy Depron sta? si? dost?pnym dla modelarzy materia?em do budowy prostych samolotów, "Depronowa deska" zdominowa?a ?wiat nauki latania 3D.  Nie wiem, czy jeszcze kto? buduje "Maciupkiego".