• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Sztuka pilota?u Magiczna liczba 4 - Cz II

Magiczna liczba 4 - cz II

Wró? do:  Magiczna liczba 4 - cz??? I ... Four controls

Cztery narz?dzia do sterowania.

  • D?wignia gazu (1).   W uproszczeniu jest to sterowanie moc? silnika i wytwarzanej si?y ci?gu.  Aby zwi?kszy? si?? ci?gu nale?y "doda? gazu".  Samolot zacznie przyspiesza? ale wraz ze wzrostem pr?dko?ci zwi?kszy si? opór powietrza, który w przy pewnej nowej pr?dko?ci zrównowa?y ci?g.  Proste: aby zwi?kszy? pr?dko?? wystarczy "doda? gazu".  By?oby proste, gdyby nie jeden uboczny efekt.  Powietrze op?ywaj?ce skrzyd?o z wi?ksz? pr?dko?ci? wytwarza wi?ksz? si?? no?n?.  Je?li temu nie przeciwdzia?amy, samolot nie tylko b?dzie lecia? szybciej, ale jednocze?nie zacznie si? wznosi?.
  • D?wignia steru wysoko?ci (2).  Tak naprawd?, to s?u?y ona do zmiany pochylenia samolotu poprzez poruszanie sterem wysoko?ci - cz??ci statecznika poziomego (to takie ma?e skrzyde?ko na ogonie samolotu).  Zmieniaj?c pochylenie samolotu zmieniamy k?t natarcia skrzyd?a (k?t pod jakim skrzyd?o przecina powietrze) a przez to wielko?? si?y no?nej skrzyd?a.  Im wi?kszy k?t natarcia (oczywi?cie w pewnych granicach) tym wi?ksz? si?? no?n? skrzyd?o wytwarza.  Proste: przez zmian? si?y no?nej mo?emy zmienia? wysoko??.  By?oby proste, gdyby nie jeden uboczny efekt.  Im wi?ksza jest si?a no?na wytwarzana przez skrzyd?o (przy tej samej pr?dko?ci) tym wi?kszy jest opór powietrza.  To komplikuje nieco sterowanie.  Jak nie zwi?kszymy si?y ci?gu (prosto mówi?c nie dodamy gazu) samolot zmniejszy pr?dko??, i zmniejszy si? si?a no?na, a w ekstremalnych przypadkach samo wychylenie steru wysoko?ci "do siebie" (dla nabrania wysoko?ci) mo?e spowodowa? reakcje samolotu odwrotn? do zamierzonej i po utracie pr?dko?ci samolot zacznie opada?.  A wi?c w celu zmiany wysoko?ci bez zmiany pr?dko?ci wraz ruchem d?wigni steru wysoko?ci nale?y odpowiednio skorygowa? ci?g przez zmian? po?o?enia d?wigni gazu.Nadajnik RC
  • Lotki (3).  W uproszczeniu mówi?c s?u?? one do przechylania samolotu na boki.  Cz??? skrzyde? przy kraw?dzi sp?ywu (lotki) mo?e by? odchylana do góry i do do?u zawsze w ten sposób, ze je?li lotka na jednym skrzydle odchyla si? do góry zmniejszaj?c jego si?? no?n? to w drugim skrzydle lotka odchyla si? do do?u zwi?kszaj?c jego si?? no?na.  Ta ró?nica no?no?ci wytwarza wypadkowy moment obracaj?cy samolot wzd?u? jego osi wzd?u?nej.  Przechylenie samolotu jest podstawow? metod? wprowadzenia samolotu w zakr?t.  Je?li samolot jest przechylony od poziomu, to sk?adowa pozioma si?y no?nej dzia?aj?cej zawsze prostopadle do skrzyd?a jest si?? do?rodkow?, a wi?c powoduje, ?e samolot zakr?ca w t? stron?, w któr? jest on przechylony.  Nie jest to pi?kny zakr?t bo ta si?a do?rodkowa "ci?gnie" samolot bokiem.  Aby samolot wykona? ?adny "skoordynowany" zakr?t w którym kad?ub pod??a za nosem nale?y obróci? nos w kierunku skr?tu.  Do tego w?a?nie s?u?y ster kierunku.
  • Ster kierunku (4).  S?u?y on do odchylania osi samolotu w prawo lub lewo od kierunku lotu przez wychylenie steru kierunku (cz??? statecznika pionowego).  Oczywi?cie samo odchylenie samolotu w prawo lub w lewo nie spowoduje, ze samolot z miejsca zacznie zakr?ca?, a raczej ustawi samolot w po?o?eniu, ?e b?dzie on lecia? bokiem.   Tylko przy jednoczesnym u?yciu lotek i steru kierunku mo?na uzyska? ?adne "skoordynowane" zakr?canie - najbardziej efektywny sposób zmiany kierunku lotu. 

Lot samolotem to nie tylko "wiszenie tam w górze".  Ka?dy lot musi si? kiedy? sko?czy?, prawda?  Lepiej wi?c, ?eby odby?o si? to w sposób kontrolowany tak, aby nie mówili o naszym l?dowaniu w Wiadomo?ciach Wieczornych w TV.  Aby to zrozumie?, trzeba si? zapozna? z czterema podstawowymi fazami lotu.  No tak, znów ta liczba "4".

Przejd? do:  Magiczna liczba 4 - cz??? III ...