• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Sztuka pilota?u Magiczna liczba 4 - Cz IV

Magiczna liczba 4 - cz IV

Wró? do:  Magiczna liczba 4 - cz??? III ...8 hours from a bottle to the throttle

Cztery rzeczy do sprawdzenie przed lotem. 

  • Stan pilota.  Czy to pilotuj?c model RC czy "prawdziwy" samolot ostatecznie to pilot jest odpowiedzialny za bezpiecze?stwo lotu.  To on podejmuje decyzje od których zale?y bezpiecze?stwo samolotu, za?ogi, pasa?erów a tak?e osób postronnych, dlatego wa?ne jest, aby te decyzje by?y najlepsze.  Na te decyzje wp?ywaj? trzy elementy: wiedza, umiej?tno?ci oraz aktualny stan psychofizyczny.  Bezpiecze?stwo lotu nie mo?e by? zagwarantowane, je?li pilot nie wie, co robi?, wie, ale nie umie albo wie, umie, ale nie jest w stanie tego wykona?.  Pilot jest jakby cz??ci? samolotu i musi tak samo dzia?a?: idealnie.  Ci?g?a nauka, szkolenia i trening, to codzienne ?ycie pilota.  Wa?na jest nie tylko znajomo?? samolotu ale poznanie samego siebie, swoich zdolno?ci i swoich ogranicze?.  Nie musz? przypomina?, ?e aby zapewni? w?a?ciwy stan psychofizyczny, obowi?zuje powszechna zasada  minimum "8 godzin od kieliszka do manetki".
  • Stan samolotu.  Sprawdzenie stanu samolotu, do obowi?zkowa czynno?? przed ka?dym lotem.  Upewniaj?c si?, ze zbiorniki s? pe?ne dobrego paliwa, ?e akumulatory s? na?adowane, radio dzia?a a wszystkie stery pracuj? prawid?owo mamy szans? unikn?? tragicznej w skutkach niespodzianki, gdy jest ju? za pó?no.  Jedna "g?upia" lu?na ?rubka mo?e zepsu? ca?y lot. 
  • Miejsce.  Czy dane lotnisko jest odpowiednie dla mojego samolotu?  Czy jest co? co ogranicza wykorzystanie wymaganej przestrzeni czy pasa startowego?  W ko?cu, czy w wypadku awarii czy nieprzewidzianych okoliczno?ci jestem w stanie wykona? procedury awaryjne jednocze?nie zapewniaj?c bezpiecze?stwo innym?  Na takie i wiele innych podobnych pyta? musi sobie pilot odpowiedzie? przygotowuj?c si? do lotu.  Piloci "du?ych samolotów" korzystaj? z wielu oficjalnych (wiarygodnych) ?róde? informacji, jak n.p. informacje pogodzie, o lotniskach, restrykcje czy zmiany w obowi?zuj?cych procedurach. Modelarze RC musz? polega? na w?asnych obserwacjach.  Musi upewni? si?, ze osoby postronne znajduj? si? w strefie "bezpiecznej" i planowa? ca?y lot tak, ?e aby w razie utraty kontroli nikomu na pewno nie sta?a si? krzywda. 
  • Pogoda.  To najcz?stsza niezale?na od nas przyczyna, dla której kasowane s? loty.  Nie ma uniwersalnej definicji, jaka pogoda jest dobra, a jaka z?a.  Zale?y to od rodzaju samolotu i umiej?tno?ci pilota.  To pilot musi okre?li? czy w danym momencie pogoda jest odpowiednia dla wykonania danego lotu.  Silny wiatr mo?e by? idealny dla latania szybowcem "na zboczu", ale b?dzie zabójczy dla lekkich, powoli lataj?cych samolotów.  Stabilne powietrze wyst?puj?ce po przej?ciu ciep?ego frontu zapewni pilotom liniowców "g?adk? jazd?", ale ograniczona widoczno?? uniemo?liwia loty rekreacyjne.  Poniewa? modele RC lataj? stosunkowo blisko lotniska, piloci modeli RC mog? popatrze? dooko?a i podj?? decyzje czy wystartowa? czy nie.  Na dalsze przeloty to jednak nie wystarcza, jako ?e pogoda potrafi sie szybko zmienia? w miejscu i czasie dlatego obowi?zkowe jest korzystanie z wszelkich dost?pnych ?róde? informacji meteorologicznych.
Ju? opisa?em cztery ró?ne regu?y "magicznej liczby 4". My?l?, ze wystarczy.  Chod?my lata?...