• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele
Modele

Witam we sekcji modelarskiej.  Aby wy?wietli? szczegó?owe informacje o danym modelu wybierz jego nazw? z listy poni?ej. Niektóre z tych modeli ju? nie nale?? do mojego hangaru (rozbite, zu?yte, oddane albo sprzedane) inne ci?gle s? jeszcze u mnie w ca?kiem dobrym stanie. Lista modeli jest pouk?adana kolejno?ci ich powstawania (najstarsze s? na ko?cu listy). 

Przez wiele lat zbudowa?em wiele modeli, wiec jest o czym pisa?, ale niestety czasu na to jest coraz mniej.  Staram si? aktualizowa? t? list? na ile czas na to pozwala, dlatego od czasu do czasu nowy zapis si? tu pojawi.  Zapraszam do cz?stego odwiedzania tego miejsca.

Kliknij na nazwie modelu aby wy?wietli? szczegó?y.