• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele Moje przygody z Tiger Moth

Moje przygody z Tiger Moth

Zbudowany: Wrzesie? 2002 
Typ: Pó?makieta
Rozpi?to?? skrzyde?: 80 cm
Waga: 225 g
Silnik: Elektryczny

Samolot ten swoim wygl?dem oraz w?asno?ciami lotnymi do dzi? zachwyca zarówno pilotów jak i modelarzy.  Tote? gdy GWS wypu?ci? na rynek swoj? wersj? Tiger Moth, model ten z miejsca podbi? rynek.  GWS oferowa? dwie wersje: ARF pomalowany na ?ó?to, oraz niepomalowany zestaw.  W sk?ad zestawu ARF wchodzi? równie? silnik szczotkowy z przek?adni?.

We wrze?niu 2002 roku sta?em si? szcz??liwym posiadaczem tego modelu w wersji ARF.  Model wyko?czy?em praktycznie bez modyfikacji - jedyn? innowacj? jak? wprowadzi?em by?o dodane olinowanie skrzyde? oraz pilot Snoopy.  Dwa serwa HS-55 do sterowania sterem wysoko?ci oraz sterem kierunku.  Model nie mia? lotek.  Ma?y regulator "szczotkowy" sterowa? oryginalnym silnikiem z zestawu.  Model lata? fantastycznie: wolno i statecznie, by? bardzo ?atwy w pilota?u.  Ma?a moc silnika oraz brak lotek uniemo?liwia?y wykonywanie jakichkolwiek akrobacji, co wcale nie przeszkadza?o w zabawie, bo przecie? to by? model typowo rekreacyjny.  Po oko?o roku zabawy z tym samolotem odda?em go koledze z klubu. 

Kilka lat pó?niej powróci?a t?sknota za tym modelem.  Technologia baterii LiPo oraz silników bezszczotkowych pozwala?a na wykonanie tego modelu o znacznie mniejszej wadze i osi?gni?ciu wielokrotnie d?u?szego czasu lotu.  Tym razem wi?c zakupi?em model w zestawie niepomalowanym.  Tego wieczora, gdy mia?em przyst?pi? do malowania okaza?o si?, ?e ze starych zapasów farb akrylowych zosta? mi si? tylko jeden kolor: niebieski.  Poszuka?em na Internecie  czy jest jaki? oryginalny Tiger Moth pomalowany w kolorze niebieskim i bia?ym.  Znalaz?em samolot o rejestracji G-AJHS, który nale?y do kolekcji "lataj?cego muzeum" Vliegend Museum Seppe, a operatorem jest Flying Wires. 

Po przestudiowaniu dost?pnych na Internecie fotografii tego samolotu pomalowa?em mojego GWS'a w?asnie w takie barwy. Tym razem wprowadzi?em drobne zmiany w konstrukcji modelu zast?puj?c oryginalne ci??kie plastikowe rozpórki miedzy skrzyd?ami rozpórkami z p?askowników w?glowych.  Usztywni?y one skrzyd?a tak bardzo, ze nie potrzebne by?o olinowanie.  Poniewa? start odbywa si? "z r?ki" a l?dowanie "na brzuchu" w trawie, model nie ma podwozia, co te? pomog?o w uzyskaniu ma?ej masy.  Malutki silniczek bezszczotkowy zasilany jest z 2-celkowej baterii LiPo o pojemno?ci 700mAh.  Przy umiej?tnym operowaniem gazem model mo?e lata? ponad 40 minut bez przerwy. 

Model znajduje si? do dzi? w moim hangarze i w dalszym ci?gu mi s?u?y do spokojnego latania.