• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Sztuka pilota?u Magiczna liczba 4 - Cz III

Magiczna liczba 4 - cz III

Wró? do:  Magiczna liczba 4 - cz??? II ... Cztery w kupie

Cztery fazy lotu.

  • Ko?owanie.  Nie mówi? tu o kr?ceniu si? w kó?ko.  To jest ta cz??? lotu gdy samolot porusza si? po lotnisku je?d??c na ko?ach podwozia.  Zaprotestujecie pewnie: przecie? to nie latanie ale zwyk?a jazda.  B??d.  Lot samolotem rozpoczyna si? w momencie uruchomienia silnika, i nie  ko?czy zanim nie zostanie on wy??czony po wyl?dowaniu.  Powa?ny b??d pope?niany przez niedo?wiadczonych pilotów (nie tylko modelarzy) to zaprzestanie "latania" zaraz po przyziemieniu.  Traktujcie to bardzo powa?nie.  Wraz z uruchomieniem silnika pilot zaczyna "latanie" to znaczy ca?y czas kieruje si? ruchem samolotu.  Najcz??ciej lot zaczyna i ko?czy si? ko?owaniem. Bardziej niebezpieczne jest ko?owanie po wyl?dowaniu, gdy pilot jest zm?czony lotem i po szcz??liwym przyziemieniu mo?e si? "wyluzowa?" i przesta? "lata?".
  • Start i wznoszenie.  To jest faza "prawdziwego" latania.  Mo?e si? ona odbywa? na ró?ne sposoby, niekoniecznie przez rozbieg i start o w?asnych si?ach.  Mo?na wyrzuci? model z r?ki, wyci?gn?? na holu ci?gni?tym przez inny samolot albo przez wyci?gark?.  Mo?na nawet wystrzeli? z katapulty jak F-14 z lotniskowca.  Niezale?nie od metody zasada jest ta sama: trzyma? samolot poziomo i rozpocz?? wznoszenie tylko wtedy gdy pr?dko?? samolotu przekroczy minimaln? pr?dko?? startow?.  Dopiero po osi?gni?ciu bezpiecznej wysoko?ci pr?dko?ci i stabilnego wznoszenia pilot inicjuje zakr?t manewruj?c na ??dany kierunek lotu.
  • Przelot, to niekoniecznie lot ze sta?? pr?dko?ci? na zadanej wysoko?ci.  Jest to prawda dla liniowców przewo??cych pasa?erów lub towary, ale na przyk?ad dla pilota wykonuj?cego akrobacje lotnicze przelot wygl?da inaczej - zupe?nie inaczej.  Przelot to, prosto mówi?c, faza lotu mi?dzy startem a l?dowaniem.  Mo?e ona trwa? kilkana?cie sekund mi?dzy 2 a 3 zakr?tem (odcinek "z wiatrem") dla pilota ?wicz?cego starty i l?dowania lataj?c w kr?gu, a mo?e te? trwa? ponad 14 godzin dla liniowców transkontynentalnych. L?dowanie jest obowi?zkowe
  • L?dowanie uwa?ane jest za najtrudniejsz? i najniebezpieczniejsz? faz? lotu.  Ka?dy samolot musi kiedy? tak czy inaczej wyl?dowa?.  Ale chodzi o to, aby przyziemi? samolot w zadanym miejscu (najlepiej na pocz?tku pasa startowego) w taki sposób aby za?oga, pasa?erowie i sam samolot by? w stanie ruszy? do ponownej podró?y bez konieczno?ci dokonania uprzednich napraw.  Ale tu jeszcze raz przypomn?, ze pilota? nie ko?czy si? na przyziemieniu czy zatrzymaniu po dobiegu.  To nie jest jeszcze czas na wyluzowanie i relaks po udanym locie.  Lot jeszcze trwa i zako?czy si? dopiero po doko?owaniu do miejsca postoju i wy??czeniu silników.

To wiemy ju? wszystko , mo?emy rozpocz?? latanie.  Prawie.  Zanim uruchomimy silnik w modelu czy usi?dziemy za sterami prawdziwego samolotu jest jeszcze kilka rzeczy do sprawdzenia.  A konkretnie cztery warunki, których nie wolno nam pomin?? przed lotem.  Ka?dy z tych czterech warunków, o których zaraz powiem, musi by? spe?niony, aby mo?na by?o rozpocz?? bezpieczny lot.  Je?li cho? jeden z nich nie spe?nia postawionych wymaga?, lot powinien by? zaniechany.  B?dzie jeszcze czas, gdy warunki b?d? lepsze i b?dzie mo?na polecie?.  

Przejd? do:  Magiczna liczba 4 - cz??? IV ...